COLABORACIONES/ COLABORATIONS

05/Febrero/2001
ANG KARAHASAN SA HISTORIA NG FILIPINAS (2)
Ni Guillermo Gómez Rivera
Academia Filipina de la Lengua
Correspondiente de la R. A. E.

Manila
... Anterior: Ang karahasan sa historia ng Filipinas (1)
(3) ANG MGA ESPAÑOL.

DIGA LO QUE SE DIGA, FUNDARON EL ESTADO FILIPINO DEL CUAL PROVIENE LO FILIPINO Y TODO LO QUE ES COMO PUEBLO, IDENTIDAD, CULTURA Y CONCEPTO.

      Nang dumating sila, mapayapa na lumapit sila sa mga katutubong hari ng mga katutubong kaharian upang alukin itó sila na: (1) maguing cristiano católico, at (2) magpasakop sa hari ng España bilang mga "citizen" o vasallo nito.
      Kapalit sa mga pag-aalok na ito, pinañgako din ng mga Español na organizahin ng mga Fraile nila ang bansâ sa pamaguitan ng pag-pabago ng mga barangay bilang barrio, ang pag-sama-sama ng iilang barrio bilang municipio; ang pagsama-sama ng iilang municipio bilang probinsiya, at ang pagsama-sama ng mga probinsiya bilang isang Estado Filipino na mapasa-ilalim sa autoridad ng Corona at Hari ng España na kinakatawan ng Gobernador General.
      Ang magtataguyod ng organisasyong ito ay ang mga Fraile at iilang mga autoridad civil at militar na Español.
      Maliban nito dadalhan nila ang kapuluan ng maíz, tubos o cañas de azucar, tabaco, café, cacao, maní, camote, casava, ube, gabe, lanca, papaya, guayaba, guayabábano, caimito, avocado, cebollas, tomates, trigo at iba pa.
      Dadalhan rin nila (mga Español) ang kapuluan ng: (1) araro at asarol; (2) ng carabao at cabayo kasama ang ibang mga gamit at tanim-producto na pang-agricultura at pang-industria, at dadalhan rin nila ng (3) kanilang karunuñgan sa arquitectura, komersiyo, medicina, educación at tecnolohiya.
      Ang mga napadpad na mga Español ay kokonti lamang (14,000) kung ikumpara sa bilang ng mga Katutub (600,000 hanggang 5,000,000). At, ang patakaran na tinakda ni Miguel López de Legaspi, na kanilang sundin ay ang "política de atracción" (of attraction).
      Sila'y maguiguing marahas lamang kapag sila'y unang sinalakay at kung suwayin ng mga katutubo o mga chino ang mga kasunduan na kanilang pinagsumpaan maliban sa pagsirâ ng kapayapaan sa mga bayan at sa buong kapuluan.
      Samantalang libo at milyun ang bilang ng mga Katutubo at ibang dumayo, tulad ng mga Chino, ang bilang ng mga Español sa Intramuros at sa buong kapuluan halos umaabot ng labing-apat na libo (14,000) lamang.
      Ito'y nañguñguhulugan na kung naguing di-makatuwiran ang karahasan ng mga Español at di sumasang-ayon sa kanila ang mga Katutubo at ang mga Chino Cristiano, hindi sana tumagal ang kanilang paghahari ng halos apat na raang taon sa kapuluang ito.
      Ang karahasan ng mga Español ay lumabas sa panahon ng revolución (1872 at 1896) laban sa kanila. Duon dumami ang bilang nila dahil dumating sa kapuluan ang halos limampung libong (50,000) sundalo upang kalabanin ang mga naghihimagsik na mga Katutubo.
      Ang sanhi ng paghihimagsik ay ang hinihiling mga reformang panlipunan at panggobierno ng mga Katutubo na sumanib sa Liberalismo na pinairal ng mga Mason o ng Masoneriya. Kinalaban ito ng mga Fraile na Español alinsunod sa pagkondena ng Simbahang Catolicang Masoneriya, ---- bilang kalaban ng Cristianismo at ng tunay na kaligtasan ng tao sa mundo.
      ¿ANÓ ANG MASONERIYA?
      Para sa mga hindi nakakaalám kung ano ang Masoneriya, pakinggan natin ang sinasabi ng mga Papa sa Roma. Ayon sa Simbahang Católica, ito'y isang samahan na lihim ma gumagawâ ng pakana (plots) laban sa Cristianismo at laban sa ekonomiya ng mga Estado na ayaw magpapaalipin sa kanila.
      Ayon sa mismong Simbahang Católica ang mga ritual ng Masoneriya ay hañgô sa mga ritual ng mga dáting Hudiyo na ayaw tanggapin si JesuCristo bilang ang manunubus, o Mesías, na pinadala ng Maykapal. May isang dáting Mason na kanô, si Mr.B. Cadwallader, pinañganak na Protestante sa Dallas,Texas, pero sumanib sa Masoneriyang siya'y naninirahan sa Maynila, na ang ritual ng samahang ito ay naguiguing hawig sa mga ritual ng Satanismo at ng "Black Mass" nito kung saan ni-sakripisyo ang mga batâ. Sinasabi din ng Simbahang Católico na ang mga nagpabagsak sa ekonomiya bago ang Rebolusyon Francesa ay ang mga Mason na Jacobino at Iluminati na inorganizá mulá sa Frankfurth, Alemania, nina Adam Weistraupt at Miles Rothchild, kasama ang mga nagpapautang na mga Hudiyong 5/6.
      Tinuturo din na ang kumukontrolá ng mga pangmundong mga banco at ng mismong ekonomiya, Corte Suprema, periódico, cine at televisión ng EE.UU. ay ang mga Masón at Protestantemg Kanô na kadalasan ay mga Hudiyo na rin.
      Ang Masoneriya kinondená ng mga Papa sa Roma mulá 1735 pero ang pinakamasuguid na pahayag laban sa kanila ay ang Enciclica ni Papa Leon Trece, ang Humanum Genus,(Uri ng Tao),na pinalabás sa taong 1884, panahon ni Rizal.
Ang pagkondena sa Masoneriya ay patuloy hanggang sa kasalukuyan. (Tignan ang mga nauukul na polyeto ng Documentation Service ng Theological Centrum, na pinamagatang “Masonry”, Vol. I, No. 9, Septiembre, 1988, 125 Pioneer St.,Mandaluyong City, M.M.)
      Sa kabilang dakô dapat lamang na pagusapan ang Masoneriya at isama ang mga katañgiaan nito sa pagturô ng kasaysayan ng Filipinas at ng mga Filipino.
      Ang mga mismong Masón ang s’yang nagpapahayag, sa kanilang pinatayong relos sa harap ng bantayog ni Rizal sa Luneta, na malaki ang kanilang papel sa kasaysayan ng rebolusyon sa kapuluan. Sabi nila: "This memorial clock is the capstone on a century of Philippine Masonry and on the centennial of its highest achievements, the Phiilippine Revolution, the Philippine war of independence and the first Republic in Asia whose fighting standards carried the symbols of the Craft: the triangle, the sunburst and the golden eye " Perfection, light and wisdom". Enrique L. Locsin. Centennial Grand Master, 1998."
      Guinagamit din nila ang mga salita ni Presidente Emilio Aguinaldo sa kanilang pagpahayag. At ang mga salitang itó ay ang sumusunod: "The successful Revolution of 1896 was Masonically inspired, Masonically led, and Masonically executed, and I venture to say that the First Philippine Republic of which I was its humble President, was an achievement we owe, largely to Masonry and the Masons. Emilio Aguinaldo y Famy."
      Sa gayon, walang dapat maghadlang sa kanino mang gurô ng Historia ng Filipinas kung palabasin ang papel ng Masoneriya sa mga kapítulo ng paghimagsik laban sa España at sa mga kapítulo ng karahasan na guinawâ ng mga Kanong WASP laban sa mga Filipinong tumaguyod sa Unang República na tumapos sa paghuli at preso kay mismong Emilio Aguinaldo at sa pataksil na paghuli at pagppatay kay Presidente Macario Sakay. ggr_flamenco@hotmail.com

Anterior: Ang karahasan sa historia ng Filipinas (1)
Continuación: Ang karahasan sa historia ng Filipinas (3) (4)

( Guillermo Gómez Rivera es Académico Coordinador de la Academia Filipina, Manila )


Collaborations/Colaboraciones:
Influencia asiática en el chabacano, & José Balmorí, & The Filipino State, & Estadísticas: El idioma español en Filipinas, &
El idioma criollo de Filipinas, & Mabuhay, Gloria Macapagal, & Literatura hispano-filipina, by Guillermo Gómez Rivera
Paulino Alcántara the Pilipino-Spanish football player, by Ian Estenor;   La Academia Filipina, by Tony P. Fernández
Presentation of the Book "Rizal According to Retana" (1) (2) (3) by Liz Medina;
Why the Spanish has disappeared from the Philippines?, by Jess Mendoza;  
Filhispanic Activism & El fenómeno hispano en Filipinas, by José Perdigón

Editorials (Esp & English): ¡Hola! ¿Kumustá? & Philippines (1898-1946): The re-colonization drama & Phlippines, Spain, Iraq ...Against the war
Spanish Newspapers   Spanish Magazines   Links/Enlaces   Letters 2001
What about Spanish?   Have you lodge?   "Pilipino-castila" names
Spanish by jokes   Yo te diré (book)   Cine   Tuna
J. Rizal
kaibigan kastila